Tietosuojaseloste

 1. Selosteen laatimispäivä: 14.1.2022
 2. Rekisterin ylläpitäjä: Oy Suomen EDM Ab, Yrittäjänkatu 20, 06150 PORVOO
 3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Ida Åman
 4. Rekisterin nimi: Verkkovierailurekisteri
 5. Rekisterin tietosisältö: IP osoite, verkkovierailuaika sekä sivut, joilla kävijä on käynyt.
 6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen verkkosivujen turvallisuuden takaaminen. Saatavaa tietoa (IP osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä. Käsittelyperusteena on oikeutettu etu. ”Henkilötiedolla ” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa.
 7. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät: Yrityksen johto, sekä verkkosivujen ylläpitoa tarjoavan yrityksen rajattu, valtuutettu henkilöstö. Tietoja näytetään vain siinä laajuudessa, kuin se on vastaanottajaryhmän toiminnan kannalta tarpeellista.
 8. Tietolähteet: Tietoja saadaan yrityksen verkkosivuilta.
 9. Henkilötietojen säilyttämisaika: Tietoja ei erikseen poisteta koskaan.
 10. Henkilötietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle, poislukien erikseen rajatut ulkoiset palveluntarjoajat. Lain edellyttäessä tietoja luovutetaan viranomaisille.
 11. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
 12. Rekisterin suojauksen periaatteet: Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.
 13. Evästeet: Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.
 • Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.
 • Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja: – vierailijan IP-osoite, – vierailun ajankohta, – selatut sivut ja sivujen katseluajat – vierailijan selain
 • SINUN OIKEUTESI
  • Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen.
  • Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.
 • GOOGLE ANALYTICS
  • Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.
  • Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads
  • Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome- selaimen lisäosalla.
 1. Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisterinpitäjällä on oikeus laskuttaa pyynnöstä, jos tiedon saamisesta koituu sille kustannuksia.
 2. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki, p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi, www.tietosuoja.fi